Logo Brissundskvarnen

Vi vill bygga ett hållbart bostads­område

Vi planerar för att bli ett pionjärprojekt vad gäller hållbara bostadsområden.

På ett markområde med gles tallskog, i norra Visby, vill vi bygga ett bostadsområde som använder nytt tänkande och modern teknik för att locka människor som vill bo klimatsmart och hållbart i alla led. Området ligger vid en rödvit byggnad, Brissundskvarnen. Rent geografiskt är det nära både till Visby centrum och kusten Själsö–Brissund.

Här vill vi bygga hyresrätter, bostadsrätter och radhus med intentionen att boendet ska passa för olika människor i olika sociala situationer i en hållbar mix.

När vi pratar om hållbarhet menar vi hållbarhet ur tre dimensioner: ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

  • Vi vill bygga klimatsmarta hus och skapa en ekologisk, naturnära utemiljö.
  • Vi vill planera en miljö som stärker social gemenskap och får våra boende att trivas.
  • Vi vill använda moderna tekniska lösningar för att bättre hushålla med vatten och el.
  • Vi vill stödja återbruk och delningsekonomi.
  • Vi vill göra det enklare att få ihop livspusslet.
  • Vi vill att det ska vara enkelt och ekonomiskt att bo hållbart. Samt förstås kännas bra i hjärtat!

Helt enkelt ett boende som passar moderna människor där vi anpassar förutsättningarna till människor i stället för tvärt om. 

Samarbets­partners

Vi har några idéer
om hur det ska gå till…

Bygga klimatsmarta bostäder

Prisvärt och hållbart boende

Copyright © 2024 Visby Invest | Produktion stenstrominfo

Bygga klimatsmarta bostäder

Ambitionen är att bostäderna och övriga byggnader ska lämna ett så lite klimatavtryck som möjligt.

Vi vill använda en grund som gör minimal påverkan på naturen och omgivande terräng. I de fall platta på mark behövs utreder vi alternativ till betong.

Vi planerar att bygga hållbart vilket i dagsläget innebär att materialet trä är att föredra.

Taken ska delvis användas till solceller, men vi vill också ha en del gröna tak med växter.

En ytterligare tanke kan vara att byggsystemen ska gå att montera ner och återanvända på annan plats den dagen man vill förändra området.

Prisvärt och hållbart boende

Vi vill ge fler möjligheten att bo hållbart, därför är den slutliga boendeekonomin hela tiden med i planeringen. Ett sätt att få ner den totala boendekostnaden är att också bygga flervåningshus, ju högre hus, desto lägre kostnader per boende.

Ambitionen är att vi med bättre hushållning av resurser och smartare planering av ytor i bostäder i kombination med gemensamt nyttjande av vissa lokaler och pooler för cyklar och elbilar, ska göra det enklare för de boende att hålla ner sina kostnader.

Lägg till möjligheter att odla egna grönsaker, renovera möbler i verkstaden eller kunna köpa mat till boendepris på restaurangen.

Varsam användning av vatten

Avsikten är att området ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Vi vill vara rädda om det fina dricksvattnet, genom att använda olika vattenkvaliteter till olika användningsområden. Målet är att minska användningen av dricksvatten med två tredjedelar.

Spola toaletter, vattna ute och tvätta bilar är exempel på användning där vi inte behöver ha högsta dricksvatten-kvalitet. Vi utreder om ett alternativ kan vara att anlägga ett bräckvattenverk där vi renar och avsaltar havsvatten så att det går att använda till detta.

Ett annat alternativ kan vara att återanvända sk gråvatten som renas genom MBR-reningsverk (membranbioreaktorteknik).

Dessutom finns det möjlighet att dra nytta av värmen från avloppsvatten.

Effektivt och ekonom­iskt använd­ande av energi

Vi kommer att vara uppkopplade på det gotländska elnätet, men vill samtidigt ha en energilösning som gör att vi vid behov kan vara självförsörjande på elektricitet.

Genom att producera egen el med framför allt solceller på husens tak och att använda batteri-backup eller annan lösning för lagring av energi, tänker vi oss att vi kan täcka åtminstone basbehovet av el vid strömavbrott.

Om vi kan lagra el när den är billig kan vi också undvika att belasta elnätet när elpriset är som högst.

Vi utreder hur vi kan bygga för att hushålla med energi, kanske i form av passivhus eller plusenergihus och så långt det är möjligt använda energisnål teknik.

Återanvända dugligt avfall

Mycket av det som vi inte längre behöver går att återbruka. Vi vill hitta sätt att göra det enklare att ta till vara på sådant som går att reparera eller renovera, genom att ha en verkstad på området. Material som går att återvinnas sorteras för återvinning.

För att göra kompostering smidigare funderar vi på att ha avfallskvarnar. Slutprodukten kan även användas på områdets planteringar. En annan möjlighet är att framställa biogas lokalt.

Dela på gemen­samma resurser

Alla behöver inte äga allt. På Kvarnen Brissund kommer vi att satsa på delningsekonomi. Det handlar dels om mobilitet med delningspooler för elbilar och cykelpooler, dels om gemensamma lokaler. Det kan vara verkstad, biltvättplats (med omhändertagande av föroreningar), mötes- eller festlokal, takterasser eller växthus. Utomhus odlingsplatser och bikupor.

Vi planerar också för att det ska finnas uthyrningsdelar till boenden, som kan användas som hemmakontor, eller hyras ut som kontorsplats eller boende för besökare.

Underlätta möten och aktiviteter

Genom att vi planerar för ett blandat utbud av boendeformer, ger vi utrymme för en social mix som kan minska segregation och ökar integration, så vi kan skapa ett starkare samhälle.

Exakt hur många boendeenheter det blir fastställs i den fortsatta processen, men just nu räknar vi med ca 450- 350 enheter i olika boendeformer. Därmed kommer det att bli många trevliga grannar som tillsammans utgör en bra grund för att kunna ha ett intressant utbud av aktiviteter och ge livskraft till områdets näringsidkare.

Den perfekta sociala knutpunkten blir aktiviteter kring ett ”torg” vid kvarnen. I själva kvarnen planeras en restaurang – som dessutom blir en öppning mot externa besökare. Bredvid tänker vi oss ett växthus, verkstad och central för bilar och cyklar i delningspoolen. Här planerar vi en lokal till förskola och lekområde, eventuellt också en pool.

Smälta ihop med skogen

När man ser området på håll ska det se ut som ”bostäder i skogen” och när man rör sig i området ska upplevelsen vara att man ”är i skogen”, fast förstås ändå planerat och ordnat eftersom det är ett bostadsområde som ska fungera.

Vi planerar att spara skogspartier, trädridåer och dungar mellan väg, byggnader och parkeringar. Ljuset kommer att sila ner genom tallkronorna på de lägre husen.

De sluttande flerbostadshusen vänder sin lägsta gavel med fyra våningar mot vägen för att vara nära villorna i höjd, sen reser de sig försiktigt över trädtopparna in mot land för att nå full höjd med 6-8 våningar. Därifrån ska man kunna se ut mot havet. Samtidigt kommer den som står ute på vägen knappt att se dessa byggnader, eftersom träden skymmer siktlinjen.